Sunday 27th November

Registration | Đăng Ký

Attendance is by registration as space is limited. If you would like lunch provided please select the appropriate option. Food will be locally sourced and we will not turn anyone away. If you would like to request a complimentary ticket please email: info@vietbilingual.org

You will be directed to the PayPal payment page after submitting this form. Please choose the matching ticket amount for payment.

_

Tới tham dự bằng cách ghi danh vì số chỗ có giới hạn. Nếu quí vị muốn bữa trưa được cung cấp, vui lòng chọn tùy chọn thích hợp. Thức ăn sẽ có nguồn gốc địa phương và chúng tôi sẽ không từ chối bất cứ ai. Nếu quý vị muốn yêu cầu một vé miễn phí, vui lòng gửi email tới: info@vietbilingual.org

Quí vị được chuyển đến trang thanh toán PayPal sau khi gửi biểu mẫu này. Vui lòng chọn số tiền vé phù hợp để thanh toán.